Primeste articolele pe e-mail!

Ai fost abonat cu succes!
Te rugam sa incerci din nou mai tarziu!

Notificari legale

 1. Politica de confidențialitate

Prezenta Politică de confidențialitate conține informații despre modul în care colectăm, stocăm, folosim, gestionăm și dezvăluim informațiile care ne sunt furnizate atunci când utilizați site-ul Asociației sau pe care le furnizați în relaționarea dumneavoastră, de orice fel, cu Asociația.

Politica de confidențialitate este elaborată având la bază principii conforme cu legislația în materia datelor cu caracter personal, dintre care enumerăm:

 • transparență, corectitudine și legalitate în manipularea și utilizarea datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea limitată cu caracter personal la scopurile explicite și legitime;
 • colectarea restrânsă a datelor și cantitatea minimă de date cu caracter personal necesară pentru un anumit scop;
 • asigurarea securității, a integrității și a confidențialității datelor cu caracter personal.
 1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate în scopul îmbunătățirii activității Asociației și a colaborărilor aflate în derulare.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul identificării utilizatorului în interacțiunile sale cu Asociația sau cu alți utilizator ai platformei. În acest sens, un minim de informații vor fi prezentate către ceilalți utilizatori ai platformei pentru a permite identificarea deținătorului contului.

Datele pot fi colectate în scopul transmiterii, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicări informative cu privire la activitatea Asociației, obiective, colaborări etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate, de asemenea, în scopul rezolvării oricăror plângeri, reclamații, cu privire la experiența de pe site-ul Asociației și pentru a îmbunătății experiența dumneavoastră pe site-ul nostru.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Asociației de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

 

 1. Informațiile la care putem avea acces dacă accesați site-ul Asociației

Informațiile la care Asociația are acces provin din varii surse.

 • Informații funizate de către duneavoastră:
 • Pentru crearea contului pe site-ul Asociației veți furniza date de identificare precum nume, prenume, data și locul nașterii, localitatea de reședință, fotografia de profil (excepând situația în care conectarea la platforma Asociației se face prin inermediul altor platforme, precum Facebook sau Google);
 • Date legate de educație, pregătire profesională;
 • Date de contact (numar de telefon, adresă de e-mail);
 • Informații cuprinse în cadrul corespondenței (formulare de contact; corespondența electronică);
 • Informații furnizate prin completarea variilor chestionare;
  • Informații din alte surse

Site-ul asociației permite conectarea la platforma (logare) prin intermediul altor platforme precum Facebook sau Google.

Informațiile pe care le primim astfel includ numele și prenumele, adresa dvs. de e-mail, ziua de naștere, locația generală, un link la profilul tău platforma prin intermediul căreia se face conectarea, fusul orar, fotografia profilului, prietenii tăi și lista ta de prieteni.

Dacă alegeți să vă conectați la platforma Asociației prin intermediul altor platforme on-line, utilizând astfel contul creat pe respectivele platforme, informațiile furnizate către noi provin de la site-urile terțe și ne sunt furnizate în conformitate cu politica de confidențialite a respectivelor platforme. Puteți controla cantitatea și tipul informațiilor care ne sunt furnizate de către aceste rețele din setările de confidențialitate aferente contului folosit pentru contectare.

 • Informații colectate automat:

În afara informațiilor pe care le furnizați în mod voluntar, anumite informații sunt colectate automat ca urmare a utilizării platformei sau prin utilizarea serviciilor de analiză web, așa cum este descris în Politica de cookie-uri. Aceste informații includ, dar nu se limitează la:

 • Adresa IP a dispozitivului din care accesați Platforma (poate fi folosit pentru a obține țara sau orașul de la care accesați platforma);
 • numele de domeniu al site-ului web de unde ați venit, precum și numele și domeiul site-ului pe care îl vizitați imediat după ce ați accesat site-ul Asociației;
 • Numele fișierelor preluate;
 • Acțiunile întreprinse pe site-ul Asociației;
 • Informațiile colectate de modulele cookie și/sau tehnologii similare;
 • Ora și durata vizitei pe site-ul Asociației precum și frecvența cu care veizitați site-ul.

Salvarea acestora este din motive de securitate a datelor și pentru a asigura stabilitatea și securitatea sistemului nostru.

 1. Informarea, restrângerea, modificarea/rectificarea și blocarea datelor colectate

În urma unei solicitări scrise, vă vom informa despre datele stocate despre dumneavoastră  prin intermediul site-ului Asociației.

De asemenea, aveți dreptul să corectați, să blocați sau să ștergeți aceste date.  Solicitările în acest sens se vor face în scris la adresa Asociației indicată în cadrul secțiunii Contact. Toate solicitările vor fi transmise către Asociație printr-o modalitate care permite confirmarea primirii.

Aveți, de asemenea, dreptul de a formula opoziție cu privire la colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor și/sau de a vă revoca acordul dat în prealabil cu privire la colectarea, prelucrarea și divulgarea informațiilor dumneavoastră personale cu efect imediat.

Orice persoană are dreptul de a formula plângere în cazul în care persoana în cauză este de părere că prelucrarea datelor care se referă la aceasta încalcă regulamentul de bază privind protecția datelor din UE. Plângerea se adresează autorității de supraveghere, în special în statul membru de reședință.

 1. Dezvăluirea datelor colectate

Dezvăluirea datelor colectate prin intermediul site-ului se va face numai cu consimțământul dumneavoastră expres exprimat în acest sens. Consimțământul cu privire la colectarea, stocarea, gestionarea, folosirea și divulgarea datelor colectate va fi solicitat în momentul colectării acestora.

 • Divulgarea informațiilor către terți colaboratori

Informațiile colectate pot fi divulgate către terțe persoane. În cadrul activității pe care o desfășoară, Asociația colaborează cu terțe persoane de încredere. Datele pot fi divulgate față de terții colaboratori ai Asociației numai în scopul furnizării serviciilor contractate. În cazul în care transferăm date cu caracter personal terților colaboratori, solicităm punerea în aplicare a măsurilor de securitate organizatorice și tehnice adecvate pentru protejarea împotriva divulgării neautorizate a datelor cu caracter personal și solicităm ca datele astfel furnizate să fie utilizate numai în scopul furnizării serviciilor contractate de către Asociație.

În acest sens, cu titlu de exemplu, menționăm că datele colectate pot fi divulgate către:

 • Furnizori de servicii tehnice, IT;
 • Furnizori de servicii contabile;
 • Furnizori de servicii juridice;
 • Entitățile și partenerii care cooperează, publicând sau făcând uz de serviciile Asociației pe site-urile lor web, pe paginile de internet sau ca parte a serviciilor lor.

Divulgarea acestor informații către terți se va face numai în măsura necesității furnizării serviciilor pentru care terții au fost contractați.

 • Divulgarea informațiilor din rațiuni juridice

Vom dezvălui informațiile colectate prin intermediul site-ului dacă avem convingerea - cu bună-credință - că suntem autorizați sau obligați să facem acest lucru prin lege, inclusiv ca răspuns la o hotărâre judecătorească, citație sau altă cerere sau solicitare legală.

Putem, de asemenea, dezvălui informațiile dvs. dacă considerăm că este necesar pentru a ne proteja sau apăra drepturile și interesele legitime sau cele ale utilizatorilor, angajaților, asociaților noștri.

 1. Securitatea datelor

Protejăm site-ul web și alte sisteme IT prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate împotriva pierderii, distrugerii, accesului neautorizat, modificării neautorizate sau distribuției neautorizate a datelor.

Stocarea datelor se face în condiții de siguranță, acestea fiind stocate în medii sigure. Informațiile tale cu caracter personale sunt protejate de accesul, divulgarea, utilizarea, modificarea sau distrugerea neautorizată.

 1. Durata pentru care vor fi prelucrate datele

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care, ulterior înregistrării contului în cadrul platformei, optați pentru ștergerea contului, această opțiune nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 1. Drepturile garantate de legislația în materia datelor cu caracter personal

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Asociație, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Asociației cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Asociație a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Asociația să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Asociație către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări scrise către Asociație;
 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Asociației sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Asociația demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
 1. Politica cookie

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a ne ajuta să înțelegem modul de utilizare a site-ului și pentru a ne putea îmbunătăți continuu activitatea. Această politică cookie a fost creată pentru a vă oferi informații clare și explicite despre tehnologiile pe care le folosim pe  și despre alegerile dumneavoastră în ceea ce privește aceste tehnologii.

În cazul în care alegeți să utilizați site-ul fără blocarea sau dezactivarea cookie-urilor sau oprirea altor tehnologii, veți indica consimțământul dumneavoastră privind utilizarea acestor cookie-uri și/sau altor tehnologii similare. Acordul cu privire la utilizarea modulelor cookie presupune și acordul cu privire la utilizarea oricăror informații personale pe care le colectăm utilizând aceste tehnologii.

Dacă nu sunteți de acord cu utilizarea acestor tehnologii, asigurați-vă că le blocați sau le dezactivați utilizând setările browser-ului.

Cookie-ul este un fișier plasat pe computerul dumneavoastră, pe telefonul mobil sau pe alt dispozitiv atunci când vizitați un site web. Cookie-u l ajută furnizorii de site-uri web să vă recunoască dispozitivul la cazul accesărilor ulterioare. Cookie-urile pot fi "permanente" sau "de sesiune". Cookie-urile persistente rămân pe computerul chiar și când nu sunteți conectat la internet, în timp ce cookie-urile de sesiune sunt șterse de îndată ce închideți browser-ul web. Există și alte tehnologii similare, cum ar fi etichete pixel, bug-uri web, stocare web și alte fișiere și tehnologii similare au aceeași utilitate. Prin termenul "cookie-uri" utilizat în această politică include toate tehnologiile similare care colectează informații în acest fel.